Vertrouwenswerk

Ik help u verder door de werving, selectie en implementatie van het gehele vertrouwenswerk op een professionele wijze vorm te geven. De vertrouwenspersonen zullen worden opgeleid tot een gecertificeerd vertrouwenspersoon door een tevens gecertificeerd opleidingsinstituut.

Preventie en aanpak ongewenst gedrag.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ongewenste omgangsvormen op de werkvloer altijd ten koste gaan van medewerkers en/of de organisatie. Het is daarom zowel in het belang van uw medewerkers als van u als werkgever, om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Een organisatie breed beleid waarin zowel preventie als aanpak zijn opgenomen vormt de eerste stevige basis. Preventief beleid tegen ongewenste omgangsvormen verdient zichzelf terug. Voorkomen is immers beter dan genezen. Heldere communicatie met sancties bij niet-naleving bevorderen de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie.

Als werkgever geeft u hiermee een belangrijk signaal af in wat u wel en niet accepteert op het gebied van omgangsvormen op de werkvloer. Hierdoor voelen medewerkers zich gesteund en zijn alerter op ongewenste omgangsvormen en eerder geneigd een collega op zijn gedrag aan te spreken.

Werving – Selectie – Implementatie van vertrouwenspersonen en beleid

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vele vormen van ongewenst gedrag. Dit zijn momenten waarop een vertrouwenspersoon in beeld kan komen. Dit is een collega-medewerker die naast zijn hoofdfunctie, de neventaak van vertrouwenspersoon vervult. Deze medewerker wordt goed opgeleid en begeleidt in de uitvoering van deze neventaak.

Omdat een vertrouwenspersoon discreet, laagdrempelig, onafhankelijk en resultaatgericht werkt, kan hij of zij een goed vangnet zijn voor de naaste collega. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, voert discreet en vertrouwelijke gesprekken en adviseert over eventuele vervolgstappen naar het zoeken van een oplossing

Maar kan iedere collega ook vertrouwenspersoon zijn en waar moet men aan voldoen? Is er een training en hoe zit het met de geheimhouding?

Begeleiding interne vertrouwenspersonen

Medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen en daarover graag in vertrouwelijkheid willen praten kunnen voor een luisterend oor en advies terecht bij een interne vertrouwenspersoon. Deze heeft geheimhouding en legt alleen verantwoording af over het proces aan een daartoe aangewezen verantwoordelijke bijvoorbeeld een (externe) centrale vertrouwenspersoon. Over de inhoud van de gesprekken wordt nimmer zonder toestemming van de betrokkene in de organisatie gesproken.

Naast deze opvang maakt de interne vertrouwenspersoon ‘gewoon’ deel uit van het team, de afdeling en dus de organisatie. Deze twee rollen van de interne vertrouwenspersoon, kunnen soms met elkaar in het geding komen. Hier kan een externe vertrouwenspersoon meerwaarde in bieden. Want het mag niet zo zijn dat de interne vertrouwenspersoon, door alle informatie die hij / zij bij zich draagt, daar zelf ‘last’ van ondervindt.

In de rol van externe vertrouwenspersoon kan ik een rol betekenen op het gebied van:

  • Coachen en begeleiden van de interne vertrouwenspersoon.
  • Fungeren als intermediair tussen de interne vertrouwenspersoon en management en het managementteam onderling.
  • Coördineren van de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon.
  • Organiseren van deskundigheidsbevordering, supervisie of intervisie t.b.v. de vertrouwenspersoon.